Jakie uprawnienia powinien mieć dom opieki?

Domy opieki lub domy seniora to miejsca, w których zapewnia się pełną i całodobową opiekę osobom starszym, a także niepełnosprawnym lub cierpiącym na przewlekłe choroby. Ponieważ pensjonariusze takiego domu muszą mieć zapewnione najlepsze możliwe warunki, do legalnego prowadzenia takiej działalności niezbędne są odpowiednie uprawnienia.

 

Podstawowe uprawnienia, które musi posiadać dom opieki

Choć dom opieki odgrywa bardzo złożoną rolę, podstawowe usługi, które powinien zapewniać pensjonariuszom, to wyżywienie, zapewnienie miejsca pobytu oraz utrzymanie w nim czystości. Musi również wykonywać usługi opiekuńcze - w tym udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych i utrzymaniu higieny osobistej, pielęgnacja w przypadku choroby, a także zapewnianie kontaktu ze światem i pomoc w sprawach osobistych. Cały zakres udzielanej pomocy powinien być spersonalizowany, a także respektować prawa człowieka, szczególnie prawo do godności, wolności, intymności i poczucia bezpieczeństwa.

W Polsce rozróżniamy dwa rodzaje tego typu placówek - te, które prowadzone są przez powiat lub urząd gminy, oraz prywatne domy całodobowej opieki, które mogą podlegać zarówno osobom fizycznym, jak i prawnym.

Jeżeli chcemy rozpocząć działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia domu opieki, przede wszystkim potrzebujemy zezwolenia wojewody. W tym celu jako podmiot musimy spełniać wszystkie powyższe standardy, a także warunki określone w ustawie o pomocy społecznej. Musimy też przedłożyć u wojewody wniosek o zezwolenie wraz z wszelkimi potrzebnymi dokumentami - w tym koncepcją prowadzenia placówki. Zanim jednak otrzymamy zezwolenie, miejsce, które przeznaczyliśmy na dom opieki, zostanie poddane bezpośrednim oględzinom przez wydział urzędu wojewódzkiego zajmujący się kwestiami pomocy społecznej. Wzór wniosku, który należy przedłożyć, oraz opis trybu udzielania pozwolenia możemy znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dn. 28.04.2005 r. w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę.

UWAGA - jeżeli dom opieki nie posiada zezwolenia, jego właściciele mogą zostać obłożeni karą grzywny. W przypadku liczby pensjonariuszy nieprzekraczającej 10 osób kara będzie wynosić 10000 zł. Jeżeli jest ich powyżej dziesięciu, kara sięga 20000 zł.

Wróć